е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от ЗКПО

На интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано Указание относно счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Постановление за здравно осигуряване на лицата с временна закрила и по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от ЗЗО

В ДВ, бр. 35 от 10.05.2022 г. е обнародвано Постановление № 69 от 5 май 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване.

Статии

ЗСч. ЗАНН. ЗТРРЮЛНЦ. Санкции за неподадени ГФО и декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2, б.  “а“ от ЗСч в ТР

Казус. Пропуснали сме да подадем за обявяване в Търговския регистър в срок до 30 септември миналата година на ГФО за 2020 г.

 

Въпроси:

1. Какви са санкциите?

2. Ако не се явим в НАП, възможно ли е да не ни се състави акт за нарушение и по този начин да не ни се наложи санкция? 

3. Предвидени ли са санкции за неподадена за обявяване в срок до 30 юни декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2, б. “а“ от ЗСч?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

Ваучери за храна – актуална данъчна практика по ЗКПО

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Целта на материала е да се систематизират актуални разяснения на приходната администрация относно най-често задаваните въпроси във връзка с изискванията, на които трябва да се отговори, за да е налице преференциалното третиране на ваучерите за храна съгласно чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗСч. ЗДДС. Покупка на поземлен имот с прилежащи сгради, последващо разрушени

Казус. "Алфа" АД продава на "Бета" АД поземлен имот с площ 18 000 кв.м. и с три прилежащи сгради по на един етаж - всяка със застроена площ 100 кв.м. Имотът има ПУП (в регулация е). Съгласно ЗДДС сградите са стари. Стойността на сделката е 18 000 кв.м. х 30 лв. или общо 540 000 лв. без ДДС. В нотариалният акт е записано продава се 18000 кв.м. поземлен имот в едно с всички приращения, като трите сгради не са описани в акта , но те съществуват и ги има в приложените документите към нотариалния акт, а именно скица, данъчна оценка, удостоверение за тежести и т.н.

 

Въпроси:

1. На каква стойност ще заведе "Бета" АД сградите, като в акта е описана само земята на стойност 540 000 лв. (т.е. 30 лв. за 1 кв.м.)?

2. Има ли основание "Алфа" АД да ги отпише от активите си?

3. "Бета" АД има намерение да разруши трите сгради, като на тяхно място е предвидено да е място за озеленяване. "Бета" АД ще дължи ли ДДС при разрушаването на сградите?

4. Данъчната основа за определяне на размера на ДДС трябва ли да се увеличи съгласно чл. 26 ал. 3 от ЗДДС с нотариалните такси, такса вписване в имотния регистър и местния данък при положение, че те ще се заплатят от купувача "Бета" АД?

 

Отговор: Христо Досев, Даниела Даракчиева

Видео

Към Нормативна уредба